زنجیره ارزش فرآورده های دارویی طبیعی

علمی، تجاری و صنعتی

Natural medicine value chain Startup weekend Scientific, commercial and industrial