شرکت دانش بنیان فضل دارو خیام خراسان

سال ها تجربه گردهم آمده تا محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی باکیفیت را تولید و عرضه کند.

 

شرکت فضل دارو خیام خراسان در سال ۱۳۹۷ باهدف طراحی، مشاوره، نظارت، تولید، بسته‌بندی، پخش و فرآوری انواع مواد، تجهیزات و فرآورده‌های مرتبط با حوزه سلامت، اعم از محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و … تأسیس گردیده است. این شرکت با تکیه‌بر دانش فنی- تخصصی داروسازی و همراهی اعضای هیئت‌علمی دانشکده داروسازی مشهد از بدو تأسیس اقدام به فعالیت درزمینهٔ تولید فرآورده‌های دانش‌بنیان دارویی طبیعی نموده است. هدف شرکت از فعالیت درزمینهٔ تولید فرآورده‌ای دارویی طبیعی، ایجاد ارزش‌افزوده بر گیاهان دارویی بومی استان و تکمیل چرخه مزرعه تا داروخانه بوده است.

در راستای نائل شدن به اهداف تعیین‌شده با توجه به اهمیت برندینگ با حفظ وجهه علمی شرکت نام تجاری HerBeris به‌عنوان برند تجاری محصولات انتخاب و ثبت‌شده است. و نشان‌واره تجاری شرکت در کنار هویت حقوقی، هویت تجاری مجموعه را شکل داده است.

پل های ارتباطی ما

آخرین فعالیت ها

تولید فرآورده های دانش بنیان

۰
عرضه ۴ محصول دارویی و در حال آماده سازی ۵ محصول دیگر
۰

در حال آماده سازی ۱۰ محصول آرایشی و بهداشتی

هدف ما

رسالت

داروسـازی دانـش بنیـان فضـل دارو در سـال ۱۳۹۷، توسـط جمعـی از داروسـازان پژوهشـگر بـا تکیـه بردانـش فنـی و ظرفیتهـای بومـی بـا هـدف تولیـد فرآورده هـای دارویـی مـورد نیازکشـور، شـکل گرفته اسـت. اولیـن محصـول دانـش بنیـان ایـن شـرکت، داروی گیاهی بـا نام تجاری گلوکوبر ۳۰۰® برپایه عصاره ریشـه و سـاقه زرشـک تولیـد شده اسـت؛ این دارو بیشـترین فایـده را برای بیماران مبتـا بـه سـندروم متابولیـک بـه ارمغـان مـی آورد، سـایر محصولات شـرکت بـا نام تجـاری HERBERISو بـا شـعار «عصاره علم و طبیعـت» بـه زودی تولید و عرضه خواهـد شـد.

چشم انداز

داروسـازی دانـش بنیـان فضـلدارو بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن هلدینگ هـای دارویـی و صنایع وابسـته بـا تمرکز ویژه بـر تجاریسـازی ایده هـای نویـن تولیـد محصـولات دانـش بنیـان جدیـد و محصـولات نهایـی بـا فنـاوری پیشـرفته در ایران و در سـطح بین المللی فعالیت نمـوده و ضمـن حفظ موقعیت شـرکت از نظـر تکنولـوژی، درراسـتای اهـداف کلان بـا درک نیازهای پزشـکی و درمانی، فعالیتهـای خـود را در زمینـه تولیـد محصـولات جدید توسـعه داده و نقش برتـر در بازارهـای داخلـی و نفـوذ در بازارهـای خارجـی خواهـد داشـت.