فرم پذیرش شتاب دهنده

FZ-CEO-F-001/00

مرحله 1 از 4

مشخصات ایده

شرح مراحل تولید محصول و مدت زمان مورد نیاز هر مرحله:
ردیف
عنوان مرحله
مدت اجرا (ماه)
توضیح فعالیتهای هر مرحله
 
مجوز ها و تائیدیه های مرتبط با محصول: