دسامبر 1, 2022

روزجهانی ایدز

فضل دارو ۱ دسامبر مصادف با  ۱۰  آذر  (روز جهانی ایدز  ) را گرامی می دارد.از سال ۱۹۸۸  اول دسامبر  روز جهانی ایدز نام گذاری […]