هیئت مدیره

 شرکت دانش بنیان فضل دارو خیام خراسان 

دکتر کامران شورگشتی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره


بیژن ملائکه نیکوئی

نایب رئیس هیئت مدیره


محمدرضا عباس پور

عضو هیئت مدیره


هانیه رضائی

عضو هیئت مدیره


آرمان معین راد

عضو هیئت مدیره