پل های

ارتباطی:

آدرس دفتر مشهد :

مشهد – میدان آزادی ، پردیس دانشگاه جنب دانشکده علوم ، مرکز توسعه فناوری های پیشرفته

مشهد – میدان فردوسی ، میدان بوعلی ، پژوهشکده بوعلی ، مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی

آدرس پستی مشهد:

مشهد-میدان ازادی-حاشیه میدان-دفتر پست دانشگاه-صندوق پستی فضل دارو خیام خراسان 
به شماره صندوق: ۹۱۷۷۵۱۱۸۹ و کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۶

 

آدرس دفتر نیشابور:

نیشابور _ انتهای بلوار پژوهش ، پارک علم و فناوری خراسان (مرکز رشد واحدهای فناور)

آدرس پستی نیشابور : 

نیشابور _ خیابان امام خمینی- حاشیه میدان ایران-دفتر پست مرکزی -صندوق پستی شرکت فضل دارو به شماره ۴۱۶

آدرس دفتر تهران:

تهران _ خیابان آزادی ، پلاک ۱۳۴، مجتمع نوآوری دکتر قریب ، طبقه سوم، کد پستی: ۱۳۱۱۷۷۳۵۹۱

تماس با ما:

تحقیق و توسعه
۰۵۱-۳۸۷۹۱۷۳۰
۰۵۱-۳۸۷۹۱۷۴۰
اداری و مالی

۰۵۱-۴۲۲۳۴۲۴۱

مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

۰۵۱۴۲۲۳۴۲۴۲

 ۰۲۱۶۶۴۳۴۰۱۴

پست الکترونیکی:

fazldarou@gmail.com